Austrian WWI-era parade with Tornistertuben

Mar 27, 2013
1. Austrian WWI-era parade with Tornistertuben