Elkhart by Buescher BBb sousaphone 3P

Apr 19, 2010
1. Bell engraving
2. Disassembled