1924 Buescher model 9 Bb trumpet 3P

Jan 3, 2015
1. a
2. b
3. c
4. j
5. h
6. d
7. e
8. l
9. i
10. k
11. f
12. g