1878 Courtois Saxhorn contrebasse Eb 3+1

Post-1878 Courtois Saxhorn contrebasse en Mi-bemol (Eb) 3+1P

May 13, 2009
1. Bell engraving view #1
2. Body back view
3. Bell engraving view #2
4. Full view
5. Back view
6. Valves
7. Bell engraving view #3
8. Valve section back view #2
9. Valve section back view