1920 Buescher BBb sousaphone old wrap

Apr 19, 2010
1. 1920 Buescher BBb sousaphone old wrap